İsim Değiştirme Davası

Ad ve Soyad Değiştirme Davası

              İsim değiştirme davası veya soyismi değiştirme davası kişilerin son zamanlarda oldukça ilgi gösterdiği alanlardan. İsim ve soy isim kişinin en önemli kimliğidir. Bu kimlik çok önemli olduğu gibi de değişmesi de kolay ve keyfi değildir.İsim değişikliği yada soyad değişikliğini hukuki bir adımla gerçekleştirilebilir.Hakim kararıyla kimlik değişimi mümkün olur. Çünkü kişiler toplum içinde ad ve soyadı ile tanınır. Bu değişiklik kolay ve keyfi olursa toplum içerisinde büyük karışıklar meydana gelir. Bu karışıklıkları önlemek adına da isim değişikliği belli şartlara bağlanmıştır.

İsim ve Soy isim Değişikliği için Gerekli Neden Var mı?

           Medeni kanun Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. 

 (https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf)

Medeni kanunun yukarıda gördüğümüz 27. Maddesine göre ad ve soyad değiştirmek için gerekli bir neden olmalıdır. Eğer hakim bu nedene ikna olursa isim değişikliğine karar verebilir. Hakim öne sürülen sebebi haklı görmez ise de isim değişikliğini reddedebilir. Hukukta haklı sebep kavramı kişiden kişiye değişmektedir. Bu yüzden bir kişiye normal gelen isim yada soy isim bir başka kişiyi olumsuz olarak etkileyebilir. Bu yüzden haklı sebep durumu iyi değerlendirilmelidir.

Örnek olarak gülünç olan bir soyadı, geçmişte o isimle yaşanan kötü bir tecrübe, travmatik bir olayın çağrıştırılması, toplumda kötü bilinen bir suçluyu andırması, sanatsal bir kimlik ihtiyacı ve buna benzer bir çok şahsi sebeple isim yada soy isim değişikliği için mahkemeye başvuru yapılabilir.

 İsim Soy isim Değişikliği Davası Hangi Mahkemede Açılır?

                 İsim değişikliği davası açmak için gerekli mahkemeye başvurmak şart. Kişi  onsekiz yaş altıysa velayeti kimdeyse o mahkemeye başvurabilir.Vekalet vereceğiniz bir avukat da bu davayı açabilir.

               Eskişehir Asliye Hukuk Mahkemesi isim değişikliği davasının açılacağı mahkemedir. Başka bir şehirde yaşıyorsanız bulunduğunuz yerin asliye hukuk mahkemeleri isim değişikliği davası için başvuracağınız yer olacaktır.İsim değişikliği davasında nüfus müdürlüğünden bir memur da temsili olarak duruşmaya davalı olarak katılacaktır.

 Ad Soyad Değiştirme Davası İçin Gerekli Evraklar

İsim değiştirme davası için çok fazla bir evraka gerek yoktur. Bu tür davalarda mahkeme nüfus müdürlüğü ile senkronize olarak çalışır. Gerekli bilgi ve belgeleri nüfus müdürlüğünden temin edebilir.

Burada dikkat etmemiz gereken husus eğer mahkemenin ulaşamayacağı özel bir bilgi ve belge varsa bunu mahkemenin huzuruna sunmak davacıya aittir.

Bu belgeler sosyal ortamda kişinin zor duruma düştüğünün ispatı ya da herhangi bir resmî işlemde oluşacak karışıklığın ispatı için getirilebilir. İsim değiştirme davasında en önemli delil delillerden biri de mahkemeye getirilen tanıklardır. Tanıklar davacının sahip olduğu isim yada soy isimden mağdur olduğunu beyan ederlerse hakim bu beyanları dikkate alacaktır.Çünkü ortada gerçekten mağduriyeti ispat edecek bir belge ve aleni bir durum yoksa tanık beyanları kişinin haklılığını ortaya çıkarmada çok önemli olacaktır.

Ad Soyad Değiştirme Dava Dilekçesi Nasıl Yazılmalı?

Ad soyad değişikliği için yazılan dava dilekçesi mümkünse hukuki bir yardım alınarak yazılmalı ya da vekil edilen uzman bir avukat tarafından yazılmalıdır. Dava dilekçesi açılacak davanın kabulü için çok önemlidir.

Dava dilekçesinde karşı taraf yani davalı taraf bulunulan şehrin nüfus müdürlüğü olmalıdır. Çünkü yanlışı düzeltecek kurum nüfus müdürlüğü olacağı için uygulama da bu

 Ad Soyad Değiştirme Davası Dilekçe Örneği

 

……………………….. (…) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : İSİM (TC Kimlik No:)
ADRES:

DAVALI : Eskişehir Nüfus Müdürlüğü

KONU : İsim ve soyadı değişikliği talebimi içerir dilekçemdir.( Eskişehir İsim Değiştirme davası)

AÇIKLAMALAR :

İsim soy isim değiştirme isteminize ilişkin haklı sebeplerinizi detaylıca belirtiniz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuatlar

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, tanıklar ve her türlü hukuki deliller

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ……………….olan ismimin ……………… olarak değiştirilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederim. (TARİH)

Davacı

İMZA

İsim Düzeltme Davası ve İsim Değiştirme Davasının Farkı Nedir? 

Değiştirme ve düzeltme arasında bariz fark vardır. İsim değiştirme davalarında mevcut isim tamamen değiştirilir. Örneğin Yılan olan soy ismi Yıldırım olarak değişir.

     İsim düzeltme davasında ise isimde yada soy isimde zamanında yapılan yanlış yazılmadan kaynaklı bir düzeltme talep edilir. Bu hata çoğu zaman nüfus müdürlüğü kaynaklı olabilmektedir. Örnek olarak kişinin adı kimlikte “İsmayil’’ olarak yazılmış başvurucu sonucunda ise ‘İsmail’ olarak düzeltilmiştir.İsim değiştirme davası için mahkemeye başvurmak şarttır fakat isim düzeltmek için bazı durumlarda dava açmadan nüfus müdürlüğüne yazılacak bir dilekçe ile başvurulabilir. Bu dilekçe değerlendirmeye alınır ve hata düzeltilir.

İsim Değiştirme Davasının Süresi Nedir?

İsim değişikliği davaları diğer dava türleri gibi çok uzun süren davalar değildir. Kişinin bulunduğu yerin mahkemesinin yoğunluğuna göre iki ya da altı ay arasında dava sonuçlanabilir. Yazılan dilekçenin netliği ve sunulan delillerin önemine göre ilk celsede yada en geç ikinci celsede dava sonuçlanır.

İsim ve Soyad Değiştirme Talebinin Reddi

Hakim açılan davada öne sürülen sebepleri gerekli görmez ise, bir karışıklık oluştuğuna dair bir kanaat getirirse davanın reddini isteyebilir.Davanın reddine karşılık Davacının itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz hakkı ise kararın tebliğinden itibaren iki haftadır.

SONUÇ OLARAK; her kimse isim ve soy isim değiştirme hakkına sahiptir. Kişinin özellikle soy adının değişmesi kendine bağlı çocuklarının eşinin de soy adını değiştireceğinden önemli bir karardır. Dava açma sürecinde bir aile hukuku avukatına vereceğiniz vekalette isim değiştirme davası olarak özel yetki bulunmalıdır. Kişilerin toplumdaki saygınlığı, onur ve haysiyeti taşıdıkları isimden etkilenebilir. Bu durumu ise en iyi mahkemedeki şahitler açıklayacaktır. Eğer bir isim değişikliği davası açacaksanız öncesinde mutlaka bir avukattan danışmanlık almalı ona göre kendi yol haritanızı belirlemelisiniz.

  Arabulucu Avukat Elif Kocabaş

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button